Warsztaty teatralno-muzyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 grudnia 2020

Warsztaty teatralno-muzyczne

Zapytanie o cenę nr 4/STUDIUM/FOB/2020 zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania 80 godzin warsztatów teatralno-muzycznych dla 35 uczestników w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 8 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Planuje się zorganizowanie 80 godzin warsztatów teatralno-muzycznych dla 35 osób, które będą miały na celu terapię poprzez sztukę, niwelowanie i łagodzenie lęków wśród osób
z niepełnosprawnością przed nowymi, nieznanymi sytuacjami, stresem związanym z podjęciem zatrudnienia, rozmową ze współpracownikami, szefem. Poprzez odgrywanie scen, sztuk planuje się, że osoby z niepełnosprawnością będą miały szansę oswoić się z sytuacjami, które mogą zadziać się dzięki intensywnej aktywizacji zawodowej. Zajęcia wspomagać będą również osoby z niepełnosprawnością w funkcjonowaniu w życiu społecznym, nawiązywaniu kontaktów, pielęgnowaniu relacji z bliskimi.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji: od 8 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa.

Sposób przygotowania informacji cenowej:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

- załącznika nr 1 do zapytania o cenę,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

- przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 4/STUDIUM/FOB/2020

- składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 28.12.2020 r. do godz. 12:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 12:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe wysłało zamieszczone na stronie internetowej www.oczamibrata.pl

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Kamila Krawczyk, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-21
Data publikacji:2020-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:421