Fundacja Oczami Brata

"KOMPETENCJE - DOŚWIADCZENIE - PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na stronę projektu: www.projektkdp.pl

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i rozwoju kariery, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2021-12.2022.

 

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat z obszaru województwa śląskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) należące do poniższych grup:

1. osoby niepracujące, niezarejestrowane w PUP- 96 osób, w tym:

-młodzież NEET, czyli osoby bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – 96 osób;

-bezrobotni -29osób;

-długotrwale bezrobotni – 9 osób;

-bierni zawodowo -67osób;

2. osoby pracujące -24 osoby, w tym:

-ubodzy pracujący;

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych;

-osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych;                    

3. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby opiekujące się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 36 osób

4. osoby z niepełnosprawnościami – 15 osób

W projekcie weźmie udział  120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn).

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

Planowane rezultaty

 

Okres realizacji projektu:  I.2021-XII.2022

Miejsce realizacji projektu:  woj. śląskie

Kwota dofinansowania:  1 257 876, 00 PLN

Wartość projektu:  1 324 080, 00 PLN

 

Projekt pn. "KOMPETENCJE - DOŚWIADCZENIE - PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych" realizowany jest przez Fundację Oczami Brata we współpracy z Fundacją Imago.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Kontakt:

Punkt rekrutacyjny:

Ul. Moniuszki 22 p. 112

Bytom 41-902

E: mail: rekrutacja121@oczamibrata.pl

Telefon: 500 782 302

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2

Częstochowa 42-208

E: mail: projektwup@oczamibrata.pl

Telefon: 604 994 565

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-27
Data publikacji:2021-01-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:869