Zapytanie ofertowe 5/FOB/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 5/FOB/2021 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem IVb budowy Domu Oczami Brata: Roboty...

Zapytanie ofertowe 4/FOB/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór osób realizujących roboty budowlane organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata w części dotyczącej budynku rehabilitacji dla osób z...

Zapytanie ofertowe 3/FOB/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 3/FOB/2021 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem IIIc etapu budowy Domu Oczami Brata...

Zapytanie ofertowe 2/FOB/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone zapytanie ofertowe numer 1/FOB/2021 na wykonanie robót budowlanych organizowane przez Fundację Oczami Brata w ramach budowy Domu Oczami Brata, związane z rozpoczęciem IIIa etapu budowy Domu Oczami Brata – Roboty budowlane (ściany nośne 1 piętra, elementy żelbetowe oraz stropodach w stanie surowym)

Usługi dostarczania posiłków

Zapytanie ofertowe nr 1/STUDIUM/FOB/2021 w ramach projektu „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Skip to content