Zobacz nasze projekty

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego...

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO   Wartość dofinansowania: 431 000,00 zł   Całkowita wartość zadania: 431 000,00 zł   Celem działania jest dokończenie budowy Domu Oczami Barta, co pozwoli na uruchomienie biura fundacji dla 12 pracowników etatowych, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej i...

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące...

Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje...

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata

Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Wartość dofinansowania: 2 499 340,00 zł   Całkowita wartość zadania: 3 124 175,00 zł...

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata

Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Wartość dofinansowania: 2 499 340,00 zł   Całkowita wartość zadania: 3 124 175,00 zł   Zadanie ma na celu dofinansowanie kontynuacji budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Przyszli mieszkańcy charakteryzują się niskim poziomem samodzielności i zaradności życiowej, są to osoby które nie są w stanie samodzielnie zamieszkać i prowadzić...

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata

  Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Wartość dofinansowania: 184 068,65 zł   Całkowita wartość zadania: 368 137,44 zł     Celem działania jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do użytkowania Domu Oczami Brata przez osoby z niepełnosprawnościami, tj. toalety i łazienki wraz z elementami wykończenia i wyposażenia, zakup i montaż windy – dostosowanej do przewozu...

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata

  Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    ...

Młodzi i romantyczni

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą...

Młodzi i romantyczni

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł       Główną ideą zadania jest skupienie, od 4.05.2022 do 30.11.2022 r., wokół projektu młodych, profesjonalnych artystów, którzy podejmą się realizacji widowiska scenicznego wykorzystującego materiał literacki zawarty w pierwszym tomie "Poezyj" Adama Mickiewicza "Ballad i romansów" i wynikającego z inspiracji tymi utworami. Do współpracy został...

KulturON

Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Relacyjność" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt będzie wnosił krytyczny dyskurs o współczesnej rzeczywistości, poszukując i wykorzystując...

KulturON

KulturON

Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Relacyjność" wspiera i kształtuje wartościowe...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy...

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji bytowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.   Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria: Zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego;...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 185 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł   Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejne (drugie) tego typu wydarzenie organizowane na ul. Mielczarskiego w Częstochowie, w dzielnicy Stare Miasto (teren tzw. dużego getta). Festiwal to przestrzeń wykorzystująca różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, oparta na współdziałaniu różnych grup wiekowych i...

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

  Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 185 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł   Festiwal Kultury...

Cebula’tOn – prezentacja spektaklu pt. „Cebula” w miejscach pozbawionych dostępu do kultury

 Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł   Projekt "Cebula'tOn" ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z tzw. subregionu północnego województwa śląskiego spektaklu pt. "Cebula". Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 31 700,00 zł  Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" 2 ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację seminariów warsztatowych dla 15 absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W ramach zadania planuje się organizację 2 seminariów warsztatowych z zakresu castingu...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2

  Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł  Całkowita...

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022”

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2022 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2022" dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania:  1 027 900,00 zł Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 35 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,...

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata działań mających na celu zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie w okresie 1.04.2022-30.06.2022 r.  ...

POMOC UKRAINIE

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata...

Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł Całkowity koszt: 356 950,00 zł   Miejscem realizacji zadania jest tzw....

Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł Całkowity koszt: 356 950,00 zł   Miejscem realizacji zadania jest tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski. Grupę docelową stanowi 200 osób z niepełnosprawnością (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności), które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00 złCałkowity koszt inwestycji: 2 531 260,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną...

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022Wartość dofinansowania: 2 531 260,00...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 Wartość dofinansowania: 568 480, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:  568 480, 00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem "Wrażliwi" wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt...

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. „WRAŻLIWI”

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi" Zadanie Produkcja spektaklu pt. "Wrażliwi", dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także...

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W CZĘSTOCHOWIE

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej. Wsparciem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością i osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością, zamieszkujące subregion północy województwa śląskiego w okresie 1.09.2017-31.12.2018. Projekt zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie...

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul. Brzezińskiej 57/59. To południowa część Częstochowy, dzielnica Błeszno. Działkę w formie darowizny przekazał na ten cel Paweł Bilski, Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.   Praca wre, a efektem ma być dwukondygnacyjny obiekt (zgodnie z projektem budowlanym został on podzielony na dwa budynki w zabudowie grupowej: budynek...

Dom Oczami Brata

Dom Oczami Brata

Budowa Domu Oczami Brata to największe przedsięwzięcie, jakiego podjęła się dotychczas Fundacja Oczami Brata. Marzenie to kiełkowało od lat. Rozpoczęcie jego realizacji wymagało wielu przygotowań i starań. 28 maja 2020 r. koparki wjechały na plac budowy przy ul....

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z...

Teatr Oczami Brata

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Teatr w głównej mierze ukierunkowany jest na spotkania uczniów, studentów czy osób dorosłych z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną z powodu różnego typu niepełnosprawności. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy dążą do odnalezienia w sobie artystycznej duszy oraz ujawniania swoich pasji i talentów. Uczestnicy podczas zajęć...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych miejsc w mieście, zwłaszcza, że w Częstochowie nie ma czegoś porównywalnego.  W roku 2016 Miasto Częstochowa i Fundacja Oczami Brata założyły wspólnie Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”, w której zatrudnienie znalazło sześć osób z niepełnosprawnością. W ramach spółdzielni powstała również szczególna...

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa  21”

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”

Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym...

PROGRAM OFF POLSKA – KULTURON

Projekt KulturON, zakłada realizację od dnia 30 sierpnia do 30 listopada 2021 roku spektaklu teatralnego, poprzedzonego warsztatami teatralnymi, w którym wezmą udział: profesjonalni aktorzy (związani m.in. z nowo powstałym Teatrem Nowym w Częstochowie, Teatrem Nowym Proxima w Krakowie, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie), osoby z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. uczestnicy zajęć Fundacji Oczami Brata) oraz lokalna społeczność zamieszkująca teren tzw. Starego Miasta w Częstochowie (dawny obszar tzw. starego getta). Łącznie w spektakl zostanie zaangażowanych 50 osób, w tym...

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul. Mielczarskiego. Za organizację imprezy odpowiada Fundacja Oczami Brata. Nowy festiwal odbędzie się pod koniec wakacji, a konkretnie od 27 do 29 sierpnia. Miejscem kulturalnych działań będzie Stare Miasto. Wiele wydarzeń zorganizowanych zostanie w okolicach ul.Mielczarskiego w Częstochowie. To właśnie tutaj od grudnia 2016 r. mieści się...

Festiwal Kultury Alternatywnej

Festiwal Kultury Alternatywnej

FESTIWAL KULTURY ALTERNATYWNEJ, CZYLI eFKA.NOWOŚĆ NA KULTURALNEJ MAPIE CZĘSTOCHOWY! Wraz z końcem sierpnia na kulturalnej mapie Częstochowy zadebiutuje eFKA, czyli Festiwal Kultury Alternatywnej. Wydarzenie odbywać się będzie na Starym Mieście, w okolicach ul....

Skip to content