"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,

Wartość dofinansowania: 2 995 636,00 zł

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji

2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o: stopniu znacznym niepełnosprawności, stopniu umiarkowanym niepełnosprawności, orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 I art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie. Asystent będzie świadczył usługę polegającą na polepszeniu i podniesieniu poziomu wykonywania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób  z niepełnosprawnością, ograniczaniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowaniu osób                z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia. Działania asystenckie   w ramach zadania będą przeciwdziałać dyskryminacji osób ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, umożliwiać osobom    z niepełnosprawnością uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności m.in. poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Ponadto asystenci wspierać będą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji      i edukacji –  min. 14 osób

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 111 osób

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego  i myszkowskiego.

Efektem realizacji zadania będzie:

a) polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, 
b) zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, 
c)zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych,
d) wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu.
 
Zdobyte w ramach realizacji zadania doświadczenie zostanie wykorzystane w późniejszych latach podczas prowadzenia zadań przez Fundację49 160 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia min. 125 osób z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem asystenckim  – ewidencjonowane za pomocą bazy zrealizowanych usług.
Adres

ul. Brzezińska 57/59
42-208 Częstochowa
575 916 527

 i.bilska@oczamibrata.pl

Skip to content