Polityka prywatności

 1. Operatorem Serwisu www.projektdp.pl jest Fundacja Oczami Brata z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja jest podmiotem prowadzącym Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
 3. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Oczami Brata.
 5. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji Oczami Brata, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@oczamibrata.pl. Fundacja Oczami Brata przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja Oczami Brata oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Prawa Podatkowego).
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 11. prawo dostępu do danych osobowych
 12. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 13. prawo do żądania usunięcia danych
 14. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 15. prawo do przenoszenia danych
 16. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 17. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 18. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  u Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 20. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 21. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób przeglądających stronę oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby przeglądającej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę przeglądającą.
 5. Fundacja Oczami Brata informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 6. Osoba przeglądająca stronę może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Zasady bezpieczeństwa

Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
  z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności strony może ulec zmianie. Prawa osoby przeglądającej wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie
z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

 

Skip to content