Kierunek-Samodzielność 6.0

Projekt „Kierunek-Samodzielność 6.0” zakłada objęcie kompleksowymwsparciem72 osób z niepełnosprawnościami (OzN) z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu ciągle mało powszechnej usługi Trener Aktywności (TA). Usługa ta zakłada kompleksowe, elastyczne i procesowe wsparcie dorosłych (OzN) w procesie rozwoju ich niezależności (np. w podejmowaniu decyzji i brania odpowiedzialności za nie), samodzielności (np. w wykonywaniu czynności samoobsługowych i czynności dnia codziennego) oraz aktywności w środowisku lokalnym.

Wartość dofinansowania: 1.974.668,92 zł

Rekrutacja będzie składała się z dwóch równoległych procesów.
I. Promocja projektu mająca na celu rozpowszechnienie informacji o planowanych działaniach i naborze do projektu, m.in. poprzez:
– organizowanie spotkań promocyjno-informacyjnych m.in. w instyt. pomocy i integr. społ. (OPS, PCPR, NGO),
– zamieszczenie informacji o projekcie (w tymformularza zgłoszeniowego (FZ)) na stronie www i w mediach społecznościowych Lidera i
Partnerów,
– przesłanie informacji o projekcie (w tymFZ) do odbiorców wsparcia i odbiorców dotychczasowych działań na rzecz OzN prowadzonych przez Lidera i Partnerów – skorzystanie z wew. baz,
– networking lokalny.
II. Przyjmowanie i weryfikacja kandydatów będą obejmowały następujące etapy:
1. Kandydat chcący wziąć udział w projekcie wypełnia FZ do projektu. Zgłoszenia mogą być dostarczone za pośrednictwem PP lub osobiście.
2. KP (koordynator projektu) weryfikuje otrzymane zgłoszenia pod kątemformalnym(a – posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepeł. lub dokumentu równoważny, b – zam. na obszarze woj. objętych projektem).
3. TA przeprowadza Diagnoza potrzeb (DP) OzN (DP zawiera informacje na temat sytuacji os., zdrowotnej, społecznej i zawodowej OzN określające poziom jej funkcjonowania i samodzielności oraz informacje nt poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej. DP konsultowane są przez mobilnego doradcę włączenia społecznego (zwłaszcza w zakresie analizy możliwości włączenia społecznego beneficjenta w oparciu o instrumenty dostępne w jego otoczeniu). DP musi być podpisana przez OzN wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Na tej podstawie ustalone zostaną potrzeby kandydata, poziom motywacji do zmiany oraz zaproponowane adekwatne do potrzeb formy wsparcia.
4. Zebrane DP są weryfikowane przez KP, który podejmuje decyzję na temat możliwości objęcia kandydata wsparciemTA. W sytuacji wątpliwości co do zasadności wsparcia metodą TA, przed ostateczną decyzją KP może zasięgnąć opinii specjalisty od danej niepełn. (np. psychiatra, neurolog). Decyzja uwarunkowana jest analizą sytuacji kandydata i zasadnością objęcia wsparciem w ramach usługi TA.
5. W przypadku pozytywnej decyzji (w pkt 4) DP OzN przekazana zostaje do TA, którego zadaniem jest nawiązanie współpracy z odbiorcą wsparcia (podpisanie kontraktu) i opracowanie przy jego udziale IPD rozszerzonego o Indywidualny Plan Rozwoju (IPR).
6. W przypadku negatywnej decyzji (w pkt 4), KP informuje o niej kandydata. Ostatecznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń, przy uwzględnieniu osób z grup preferowanych (w/w). Dla przejrzystości procesu rekrutacji wykorzystany zostanie regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Formy wsparcia:

– Trener Aktywności 
– Trener aktywności – wsparcie pośrednie
– Wsparcie psychologiczne 
– Grupa empowerment
– Asystent osoby z niepełnosprawnością
– Tłumacz języka migowego
– Grupowe warsztaty wyjazdowe – psychoedukacja i empowerment
– Mobilny doradca włączenia społecznego
– Warsztaty stacjonarne 

Harmonogram wsparcia:

1.1 Promocja projektu i pozyskiwanie uczestników – kwiecień-czerwiec 2023 r.
1.2 Rekrutacja (Diagnoza Potrzeb ON, przyjęcie do projektu) – kwiecień-czerwiec 2023 r.
1.3 Wstępny etap współpracy TA z klientem/ką – kwiecień-czerwiec 2023 r.
1.4 Zawieranie kontraktu – kwiecień-czerwiec 2023 r.
1.5 Sporządzanie IPD rozszerzonego o IPR (Indywidualny Plan Rozwoju) – kwiecień-czerwiec 2023 r.
1.6 Zasadniczy etap współpracy TA z klientem/ką – Trening kompetencji intrapersonalnych – lipiec 2023 r. – marzec 2024 r.
1.7 Zasadniczy etap współpracy TA z klientem/ką – Trening kompetencji interpersonalnych – lipiec 2023 r. – marzec 2024 r.
1.8 Zasadniczy etap współpracy TA z klientem/ką – Trening kompetencji organizacyjnych – lipiec 2023 r. – marzec 2024 r.
1.9 Zasadniczy etap współpracy TA z klientem/ką – Trening kompetencji przygotowujących do wejścia w etap aktywizacji zawodowej – lipiec 2023 r. – marzec 2024 r.
1.10 Wsparcie psychologiczne – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.11 Asystentura / tłumacz j. migowego – fakultatywnie – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.12 Grupa empowerment – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.13 Warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.14 Warsztaty stacjonarne – grudzień 2023 r. – marzec 2024r.
1.15 Koordynacja usługi – nadzór nad pracą trenerów aktywności – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.16 Koordynacja projektu – zarządzanie projektem i monitoring projektu – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.17 Obsługa księgowo-kadrowa projektu – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.18 Sporządzanie karty celów – monitoring postępów uczestników projektu – maj, sierpień oraz grudzień 2023 r, marzec 2024 r.
1.19 Usługa mobilnego doradcy włączenia społecznego – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.20 Nadzór merytoryczny nad jakością usługi – mentoring – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
1.21 Rozliczenie projektu – luty-marzec 2024 r.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content