Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych- edycja 2024.

 

Wartość dofinansowania: 618 716,62 zł

 

Całkowity koszt inwestycji:  630 716,62 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach usługi będzie można skorzystać z następujących formach:

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu dziennego:

  1. a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

    b )w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora.

Opieka wytchnieniowa świadczona w formie pobytu całodobowego:

  1. a) w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię realizatora.

Zakładane cele/efekty zadania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb to:

Celem oferty jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad nimi w formie zapewnienia świadczenia opieki wytchnieniowej, która odbywać się będzie w następujący sposób:

W formie pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania oraz w miejscu wskazanym przez Uczestnika).

Zatrudniony Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zapewniać będzie chwilę wytchnienia rodzicom/opiekunom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie,  a także prowadzenie opieki w sytuacji kryzysowej dla opiekunów. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej skupiać się będzie na pracy z osobą z niepełnosprawnością w formie zapewnienia komplementarnego wsparcia; tj. w formie asystowania we wszelkich czynnościach zapewniających i zabezpieczających potrzeby osoby z niepełnosprawnością, każdy opiekun będzie mógł skorzystać z 240 godzin takiego wsparcia rocznie. Oferent zakłada, że z pobytu dziennego skorzysta min. 7 osób dorosłych z niepełnosprawnością.

W formie pobytu całodobowego (miejscu wskazanym przez uczestnika Programu). Zatrudnieni Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej zapewniać będą chwilę wytchnienia rodzicom/opiekunom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie po powrocie dziecka/osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z odbywanej usługi, a także prowadzenie opieki w sytuacji kryzysowej dla opiekunów. Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej skupiać się będą na pracy z osobą z niepełnosprawnością w formie zapewnienia komplementarnego wsparcia; tj. w formie asystowania we wszelkich czynnościach zapewniających i zabezpieczających potrzeby osoby z niepełnosprawnością 24 godziny na dobę, każdy opiekun będzie mógł skorzystać z 14 dni tego rodzaju wsparcia. Oferent zakłada, że z pobytu całodobowego skorzysta min. 45 osób (wsparcie dla osób dorosłych)

Adres

ul. Brzezińska 57/59
42-208 Częstochowa
575 916 527

 i.bilska@oczamibrata.pl

Skip to content