Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie

Zadanie „Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie” ma na celu kontynuację prowadzenia treningów samodzielności dla 110 osób z niepełnosprawnościami w ramach tzw. mieszkań treningowych w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 stycznia 2026 r., podczas 3 miesięcznych turnusów mieszkaniowych dla 5 osób z niepełnosprawnością jednocześnie (55 osób województwo śląskie, 55 osób województwo dolnośląskie). 

Wartość dofinansowania: 2.911.156,00 zł

Rekrutacja składa się z dwóch równoległych procesów
I. Promocja projektu mająca na celu rozpowszechnienie informacji o planowanych działaniach i naborze do projektu, m.in. poprzez:
– organizowanie spotkań promocyjno-informacyjnych m.in. w instyt. pomocy i integr. społ. (OPS, PCPR, NGO),
– zamieszczenie informacji o projekcie (w tym formularza zgłoszeniowego (FZ) na stronie www i w mediach społecznościowych Lidera i Partnera,
– przesłanie informacji o projekcie (w tym FZ) do odbiorców wsparcia i odbiorców dotychczasowych działań na rzecz OzN prowadzonych przez Lidera i Partnera – skorzystanie z wew. baz danych,
– networking lokalny.
II. Przyjmowanie i weryfikacja kandydatów będą obejmowały następujące etapy:
1. Kandydat chcący wziąć udział w projekcie wypełnia FZ do projektu. Zgłoszenia mogą być dostarczone za pośrednictwempoczty lub osobiście.
2. Lider i Partner weryfikują otrzymane zgłoszenia pod kątemformalnym(a – posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepeł. lub dokumentu równoważny, b – zam. na obszarze woj. objętych projektem).
3. Zatrudniony pracownik przeprowadza Diagnozę potrzeb (DP) OzN (DP zawiera informacje na temat sytuacji os., zdrowotnej, społecznej i zawodowej OzN określające poziom jej funkcjonowania i samodzielności oraz informacje nt poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej. DP musi być podpisana przez OzN wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Na tej podstawie ustalone zostaną potrzeby kandydata, poziom motywacji do zmiany oraz zaproponowane adekwatne do potrzeb formy wsparcia.
4. Zebrane DP są weryfikowane przez pracownika Lidera i Partnera, który podejmuje decyzję na temat możliwości objęcia kandydata wsparciem. W sytuacji wątpliwości co do zasadności wsparcia przed ostateczną decyzją będzie możliwość zasięgnąć opinii specjalisty od danej niepełn. (np. psychiatra, neurolog). Decyzja uwarunkowana jest analizą sytuacji kandydata i zasadnością objęcia wsparciem w ramach usługi.
5. W przypadku pozytywnej decyzji (w pkt 4) DP z uczestnikiem zostaje ustalony termin wsparcia i opracowanie przy jego udziale IPD oraz wypełniona ewentualna dodatkowa dokumentacja.
6. W przypadku negatywnej decyzji (w pkt 4), Lider i Partner informuje o niej kandydata. Ostatecznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń, przy uwzględnieniu osób z grup preferowanych (w/w).

Formy wsparcia:

– Trening mieszkaniowy (dzienny) w mieszkaniu w Częstochowie
– Trening nocny wraz z porą nocną w mieszkaniu w Częstochowie
– Trening mieszkaniowy (dzienny) w mieszkaniu w Przemkowie
– Trening nocny wraz z porą nocną w mieszkaniu w Przemkowie

Harmonogramwsparcia:
1.03-30.03.2023 r. – Rekrutacja uczestników
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja 11 turnusów mieszkaniowych w mieszkaniu w Częstochowie (woj. śląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja wsparcia psychologicznego w Częstochowie (woj. śląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja 11 turnusów mieszkaniowych w mieszkaniu w Polkowicach (woj. dolnośląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja wsparcia psychologicznego w Polkowicach (woj. dolnośląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Koordynacja i ewaluacja zadania

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content