Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" edycja 2023

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 725 504, 00zł

Całkowity koszt inwestycji: 760 504,00 zł 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 24 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, mieszkających na terenie miasta Częstochowy. Dodatkowo zakłada się, że min. 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi świadczone są od 17.04.2023-31.12.2023r.

Zadaniami zaplanowanymi w pracy asystenta będą w szczególności:

1.wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
2.wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
3.wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: – wsparcie w nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
4.wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem: 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa,  którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 24 osoby

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy.

Efektem realizacji zadania będzie:

1. Bezpośrednim efektem będzie świadczenie wsparcia w formie Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnością dla min. 24 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( łącznie zrealizowanych zostanie 17 640 godzin wsparcia).

2. Polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych

3. Wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu

Częstochowskie Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością 

ul. Krakowska 1
42-208 Częstochowa

Kontakt:

Katarzyna Wiśniewska

centrum@oczamibrata.pl

535-377-031

Skip to content