Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

Wartość dofinansowania: 777 280, 00 zł

Całkowity koszt inwestycji:  777 280, 00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach usługi będzie można skorzystać z następujących formach:

  1. Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu dziennego:
 • a)w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • b)w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora.
 1. Opieka wytchnieniowa świadczona w formie pobytu całodobowego:
 2. a)w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinię realizatora.

Zakładane cele/efekty zadania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb to:

Celem oferty jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad nimi w formie zapewnienia świadczenia opieki wytchnieniowej, która odbywać się będzie w następujący sposób:

 

 1. W formie pobytu dziennego(w miejscu zamieszkania oraz w miejscu wskazanym przez Uczestnika). Zatrudniony Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zapewniać będzie chwilę wytchnienia rodzicom/opiekunom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobą
  z niepełnosprawnością, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie,  a także prowadzenie opieki
  w sytuacji kryzysowej dla opiekunów. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej skupiać się będzie na pracy
  z osobą z niepełnosprawnością w formie zapewnienia komplementarnego wsparcia; tj. w formie asystowania we wszelkich czynnościach zapewniających i zabezpieczających potrzeby osoby z niepełnosprawnością, każdy opiekun będzie mógł skorzystać z 240 godzin takiego wsparcia rocznie. Oferent zakłada, że z pobytu dziennego skorzysta min. 17 osób (wsparcie dla 12 osób dorosłych oraz 5 dzieci).

 

 1. W formie pobytu całodobowego (miejscu wskazanym przez uczestnika Programu). Zatrudnieni Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej zapewniać będą chwilę wytchnienia rodzicom/opiekunom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie po powrocie dziecka/osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z odbywanej usługi,
  a także prowadzenie opieki w sytuacji kryzysowej dla opiekunów. Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej skupiać się będą na pracy z osobą z niepełnosprawnością w formie zapewnienia komplementarnego wsparcia; tj. w formie asystowania we wszelkich czynnościach zapewniających i zabezpieczających potrzeby osoby
  z niepełnosprawnością 24 godziny na dobę, każdy opiekun będzie mógł skorzystać z 14 dni tego rodzaju wsparcia. Oferent zakłada, że z pobytu całodobowego skorzysta min. 51 osób (wsparcie dla osób dorosłych)
Adres

ul. Krakowska 1
42-208 Częstochowa
535 377 031
centrum@oczamibrata.pl

Skip to content