INNOWACJE W CZĘSTOCHOWSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

EFS

Ośrodek Wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Oczami Brata realizuje zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa pn. „Ośrodek Wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością”, realizowany jest w ramach projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

W ramach zadania został uruchomiony Ośrodek Wsparcia dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością, który działa w formule środowiskowej w terminie od 1.02.2019 r, do 31.12.2020 r. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

W Ośrodku swoje miejsce znajdzie docelowo 20 osób z niepełnosprawnością (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w tym starszych lub/i z niepełnosprawnością sprzężoną). – maksymalnie w jednej pracowni w tym samym czasie przebywać będzie 8 osób, pozostałe dwie osoby z każdej pracowni aktywnie uczestniczyć będą w rehabilitacji – osoby te będą się wymieniać pomiędzy pracowniami a rehabilitacją, tak aby każdy z uczestników mógł w pełni skorzystać z oferty zajęciowej i rehabilitacyjnej określonej w zadaniu.

Działanie Ośrodka polega na stworzeniu przestrzeni do organizacji terapii zajęciowej uaktywniającej uczestników do wykonywania określonych czynności mających charakter usprawnienia psychicznego. Rodzaj terapii jest indywidualnie dobierany. W ramach zajęć powstały dwie pracownie: arteterapii oraz estetoterapii. Terapia odbywa się w podziale na grupy, ich liczba jest uzależniona od ścieżki wsparcia.

Dodatkowo w ramach zadania uruchomione zostało miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych. Prowadzona jest w nim rehabilitacja medyczna tj. kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż leczniczy.

Dodatkowo prowadzona jest aktywizacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów dotyczących życia codziennego, możliwości podjęcia zatrudnienia, samodzielności. Warsztaty odbywać się będą min. 2 razy w miesiącu.

Zadanie gwarantuje również konsultacje psychiatryczne oraz indywidualną lub/i grupową psychoterapię.

Ośrodek umożliwia beneficjentom, zdolnym do samodzielnej egzystencji, funkcjonowanie w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczenia w placówce stacjonarnej. Zadanie umożliwia również wsparcie otoczenia osób z niepełnosprawnością, którzy to mogą w pełni korzystać z profesjonalnego wsparcia specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie jest komplementarne z prowadzonym przez Fundacje Oczami Brata projektem „Pierwszy krok do samodzielności”, który realizowany będzie do końca 2019 r. i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Poniżej można poprać formularz rekrutacyjny do projektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 533-527-368 w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

Projekt Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej.

Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej to nazwa projektu, na który miasto uzyskało prawie 1,3 mln zł dofinansowania. Projekt zakłada utworzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych z niepełnosprawnością oraz kompleksowe działania na rzecz przeżywających trudności rodzin.

Projekt – obejmujący łącznie 190 osób defaworyzowanych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, będących w trudnej sytuacji czy przeżywających kryzysy – realizowany będzie od 1 stycznia przyszłego roku do końca grudnia 2020 roku. Jego celem jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Projekt obejmie m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające ją, rodziny z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnością, a także członków gospodarstw domowych, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością. Projekt będzie przeciwdziałał izolacji takich osób, przyczyni się do ich aktywizacji, a także integracji międzypokoleniowej.

Pierwsze planowane w ramach projektu zadanie to utworzenie ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością. Będzie w nim można skorzystać z usług specjalistycznych i opiekuńczych – terapii zajęciowej, rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej, specjalistycznych konsultacji u psychiatry czy psychologa. Pozwoli to na samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Terapia zajęciowa będzie dobrana indywidualnie. W planach jest arteterapia, estetoterapia (wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i przyrodą), warsztaty dotyczące życia codziennego czy poszukiwania zatrudnienia.

Drugie zadanie projektu to wsparcie dla rodziny przeżywającej problemy życiowe, rodzinne czy wychowawcze. Na wsparcie mogą też liczyć usamodzielniające się wychowanki i wychowankowie pieczy zastępczej, wymagający szerszego wsparcia i pogłębionej terapii. Będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty rodzinnego, psychoterapeuty, logopedy czy edukatora seksualnego. Metody i sposoby oddziaływania będą dopasowane do wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych osób objętych wsparciem. Uzupełnieniem pracy z rodziną będą usługi asystenta rodziny – pozwoli to na integrację rodziny, zapobieganie przemocy domowej czy zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną.

Całkowita wartość projektu to 1 394 316 zł. Wartość dofinansowania wynosi 1 296 713 zł (93%), a wkład własny 97 602 zł (7%).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny.

Trwałość projektu:

Dnia 31.12.2020 r. została zakończona realizacja projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny.

W ramach trwałości projektu w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Gmina Miasto Częstochowa posiada 37 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Częstochowy, w tym:

− 20 miejsc w Ośrodku wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością,

− 3 asystentów,

− 4 specjalistów,

− 10 miejsc w placówce wsparcia dziennego.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się do Zleceniobiorców projektu, którzy udzielą informacji w sprawie możliwości udzielenia pomocy:

− w zakresie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością – Fundacja Oczami Brata, Częstochowa, ul. Brzezińska 47/59/2

− w zakresie Wsparcia Rodziny – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, Częstochowa ul. Sułkowskiego 9.

Skip to content