Projekt adresowany jest do 50 osób w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1., zamieszkujących na terenie powiatu: m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie śląskim.

Celem projektu jest adaptacja do potrzeb lokalnego rynku pracy do końca 31.01.2018 r.  osób z Grupy Docelowej projektu poprzez: identyfikację potrzeb (IPD), pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz stażami zawodowymi potrzebnymi do uzyskania niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego, co pozwoli zwiększyć możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy w tym 100% tzw. młodzieży NEET.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 777 398,19 PLN

Całkowita wartość projektu:  922 399,37 PLN

Grupa docelowa:

50 osób  – 28 kobiet i 22 mężczyzn, w tym co najmniej:
82%  – osoby biernych zawodowo
18% – osoby bezrobotne  niezarejestrowane w Urzędach Pracy, w tym co najmniej:
7% ogółu uczestników – osoby długotrwale bezrobotne,
a 6% – osoby z niepełnosprawnościami

 • mieszkańcy województwa śląskiego powiatu  m. Częstochowa, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego w województwie
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami– osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia (orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów),
  • a także osoby z zaburzeniami psychicznymi

Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Trening Umiejętności Psychospołecznych
 • Porady prawne dla osób z niepełnosprawnosciami
 • Szkolenia z zakresu IT
 • 3-miesięczne Staże
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

Al. Niepodległości 20/22 lok. 35
42-200 Częstochowa

tel. 537-093-590

e-mail: czestochowa@business-school.pl
strona www: business-school.pl/czestochowa

Godziny otwarcia:

8.00 – 16.00

Skip to content