1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 23 040 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 2 880 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach tzw., Rodzinnych Domów Pomocy oraz Akademii Życia. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa. Przewidziane jest zaangażowanie 8 asystentów, z umiejętnością posługiwania się językiem migowym na okres od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych przez Asystentów/ki:

w Rodzinnym Domu Pomocy, jak i Akademii Życia, przewidziane jest całodobowe wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych, którzy świadczyć będą usługi:

– całodobowe usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób
z niepełnosprawnością oraz wspierać będą osoby z niepełnosprawnością
w procesie usamodzielniania się i integracji oraz reintegracji społecznej tj.:

– udzielanie pomocy osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,

– świadczenie opieki osobie z niepełnosprawnością w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– wspieranie osoby z niepełnosprawnością w dążeniu do samodzielności życiowej,

– motywowanie osoby z niepełnosprawnością do aktywności społecznej
i zawodowej.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od maja 2017 r. do 30 września 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– CV,

– oświadczenia i dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

– udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

– Dokumenty potwierdzające uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem migowym, tj.: ukończenie kursu języka migowego III stopnia,

– załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: rdp@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 1/RDP/FOB/2017

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 7.04.2017 r. do godz. 23:59 e-mailem na adres rdp@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
  2. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
  3. Oferta została złożona w terminie,
  4. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)”.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

 1. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: analiza dokumentów aplikacyjnych (CV) oraz rozmowa rekrutacyjna.

Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia oryginałów oraz kopii dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:

 1. wykształcenie w zawodzie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);
 2. doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) formalne lub nieformalne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością (rekomendowany minimum 3 lata) podejmowane w np. placówce wsparcia dziennego, warsztacie terapii zajęciowej, domu dziennego pobytu, środowiskowego domu samopomocy, itd.
 3. Dokument potwierdzający kwalifikację dot. posługiwania się językiem migowym, tj.: ukończenie kursu języka migowego III stopnia, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia.

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 10-17.04.2017 r., w godz. 
9.00 – 14.00 w Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi asystenckiej w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:

 1. Rozmowa rekrutacyjna kandydata na AON.

Waga oceny 80%-max 80 pkt.

Arkusz oceny kandydata to narzędzie, w którym zastosowano następującą punktację:

Max ilość pkt – 480 pkt., co odpowiada max. 80 pkt. w wadze niniejszego kryterium.

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 20% – 20 pkt.

Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Cena brutto oceny najniższej

————————————— x 20 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać kandydat/tka = 100 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 8 kandydatów z najwyższą liczbą punktów na stanowisko AON, oraz listą rezerwowa z maksymalnie 3 osobami.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paulina Ziembacz, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Skip to content