Asystenci Osoby Niepełnosprawnej – zapytanie ofertowe 1.BAS/FOB/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/BAS/FOB/2016 w ramach Projektu „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

1. Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
Ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

2. Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie około 9000 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 1500 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – subregion północny woj. śląskiego (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski). Przewidziane jest zaangażowanie maksimum 6 asystentów, w tym tłumacza języka migowego (jedna osoba) na okres od września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu).

Zakres czynności świadczonych przez Asystentów/ki: zakres czynności będzie uzależniony od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestnika projektu i dotyczyć będzie świadczenia usług wsparcia w trzech obszarach:

 • Obszar aktywizacji społecznej – wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych, wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kina itp.; wsparcie w obowiązkach domowych; tłumaczenie na język migowy, pozostałe sprawy życia codziennego.
 • Obszar wspomagania w edukacji – pomoc „techniczna” podczas zajęć edukacyjnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej), mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania i organizacji czasu, umiejętności interpersonalnych, przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w gromadzeniu wiadomości, m.in. poprzez pomoc w pisaniu oraz tłumaczeniu na język migowy, pomoc w gromadzeniu materiałów, redakcji tekstów.
 • Obszar aktywizacji zawodowej – pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową ON; pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy w siedzibie pracodawcy bądź na stanowisku telepracy; trening nowych umiejętności, kompetencji związanych z podjęciem obowiązków zawodowych tj.: punktualność, rzetelność, samodzielność itp.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia

 • Termin realizacji: od września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski.

4. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

 • załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
 • CV
 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające doświadczenie

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy przesyłać mailem na adres:

biuro@oczamibrata.pl z tytułem maila: oferta dotycząca zapytania 1/BAS/FOB/2016

Osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata:

ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 22.07.2016 r. do godz. 24:00 mailem na adresbiuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów)

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowejwww.oczamibrata.pl, bas.widzialni.org orazwww.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej

złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
 2. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
 3. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
 4. Oferta została złożona w terminie,
 5. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)”.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

 1. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:

analiza dokumentów aplikacyjnych (CV) oraz rozmowa rekrutacyjna.

Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:

a)    wykształcenie kierunkowe (m.in. pedagogika specjalna, psychologia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo, opiekun medyczny, fizjoterapia i inne kierunkowe) lub/i zakończone szkolenia/kursy z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnością,

b)    doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) formalne lub nieformalne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością (rekomendowany minimum rok).

W przypadku AON w roli tłumacza języka migowego: ukończenie kursu języka migowego III stopnia, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w roli tłumacza języka migowego.

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 26-27.07.2016r., w godz. 9.00 – 14.00 w Fundacji Widzialni, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi asystenckiej w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę

budżetową).

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 5 kandydatów z najwyższą liczbą punktów na stanowisko AON, oraz listą rezerwowa z maksymalnie 3 osobami. Dodatkowo powstanie lista rankingowa tłumaczy języka migowego z najwyższą liczbą punktów – 1 osoba oraz lista rezerwowa z maksymalnie 2 osobami.

Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:

 1. Rozmowa rekrutacyjna kandydata na AON.

Waga oceny 80%-max 80 pkt.

Arkusz oceny kandydata (Załącznik nr 2) to narzędzie w którym zastosowano następującą punktację:

Max ilość pkt – 480 pkt., co odpowiada max. 80 pkt. w wadze niniejszego kryterium.

2. Waga punktowa oferty cenowej: 20% – 20 pkt.

Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Cena brutto oceny najniższej

————————————— x 20 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać kandydat/tka = 100 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 5 kandydatów z najwyższą liczbą punktów na stanowisko AON, oraz listą rezerwowa z maksymalnie 3 osobami. Dodatkowo powstanie lista rankingowa tłumaczy języka migowego z najwyższą liczbą punktów – 1 osoba oraz lista rezerwowa z maksymalnie 2 osobami.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paulina Ziembacz, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-12:00 lub mailowo:

biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w charakterze tłumacza języka migowego

 1. Julia Kulig – 87 pkt, 35 zł/h

Brak listy osób rezerwowych

Asystenci Osób Niepełnosprawnych

 1. Karina Smol-Czaja – 89 pkt., 35 zł/h
 2. Katarzyna Guzikowska – 88 pkt., 35 zł/h
 3. Tomasz Osyra – 84 pkt, 35 zł/h
 4. Elżbieta Brodzińska – 83 pkt., 35 zł/h
 5. Karolina Brzozowicz – 82 pkt, 35 zł/h

Brak listy osób rezerwowych

Skip to content