Obszar aktywizacji społecznej – wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych, wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kina itp.; wsparcie w obowiązkach domowych; tłumaczenie na język migowy, pozostałe sprawy życia codziennego.
Obszar wspomagania w edukacji – pomoc „techniczna” podczas zajęć edukacyjnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej), mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania i organizacji czasu, umiejętności interpersonalnych, przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w gromadzeniu wiadomości, m.in. poprzez pomoc w pisaniu oraz tłumaczeniu na język migowy, pomoc w gromadzeniu materiałów, redakcji tekstów.
Obszar aktywizacji zawodowej – pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową ON; pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy w siedzibie pracodawcy bądź na stanowisku telepracy; trening nowych umiejętności, kompetencji związanych z podjęciem obowiązków zawodowych tj.: punktualność, rzetelność, samodzielność itp.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji: od września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski.

3. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
– CV
– list motywacyjny
– oświadczenia i dokumenty potwierdzające doświadczenie

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy przesyłać mailem na adres:
biuro@oczamibrata.pl z tytułem maila: oferta dotycząca pracy AON
lub osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata:
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Skip to content