ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023

Wartość dofinansowania: 1 376 160, 00
Całkowity koszt inwestycji: 1 376 939,00 zł

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o: stopniu znacznym niepełnosprawności, stopniu umiarkowanym niepełnosprawności, orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 I art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie. Asystent będzie świadczył usługę polegającą na polepszeniu i podniesieniu poziomu wykonywania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością, ograniczaniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowaniu osób z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia. Działania asystenckie w ramach zadania będą przeciwdziałać dyskryminacji osób ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, umożliwiać osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności m.in. poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Ponadto asystenci wspierać będą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji –  min. 11 osób

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 105 osób

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Efektem realizacji zadania będzie:

Polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych 
Wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu
Zdobyte w ramach realizacji zadania doświadczenie zostanie wykorzystane w późniejszych latach podczas prowadzenia zadań przez Fundację
30 000 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia
Min. 116 osoby z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem asystenckim – ewidencjonowane za pomocą bazy zrealizowanych usług.

Częstochowskie Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością 

ul. Krakowska 1
42-208 Częstochowa

Kontakt:

Katarzyna Wiśniewska

centrum@oczamibrata.pl

535-377-031

Skip to content