Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

Zadanie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami w Częstochowie – 2021” dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 297 618,70 zł

Całkowity koszt inwestycji: 308 118,70 zł 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 25 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, mieszkających na terenie miasta Częstochowy. Dodatkowo zakłada się, że min. 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi świadczone są od 1.06.2021r. do 31.12.2021r.

Zadaniami zaplanowanymi w pracy asystenta będą w szczególności:

– wsparcie w wyjściu i powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),

– wsparcie w zakupach – z zaznaczeniem aktywnego udziału uczestnika Programu

– wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,

– wsparcie w nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– wsparcie w korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa,  którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 25 osób

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy.

Efektem realizacji zadania będzie:

1. Bezpośrednim efektem będzie świadczenie wsparcia w formie Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnością dla min. 25 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (maks. 45 godzin w miesiącu dla 1 uczestnika – łącznie zrealizowanych zostanie 7875 godzin wsparcia).

2. Polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych

3. Wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

Kontakt:

Katarzyna Wiśniewska

k.wisniewska@oczamibrata.pl

533-950-736

Skip to content