Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy”

Wartość dofinansowania: 268 800, 00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 291 400, 00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach usługi będzie można skorzystać z następujących formach:

 1. Opiekawytchnieniowa świadczona w ramach pobytu dziennego:
  a)w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  b)w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora.

Zakładane cele/efekty zadania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb to:

Celem oferty jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad nimi w formie zapewnienia świadczenia opieki wytchnieniowej, która odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. W formie pobytu dziennego(w miejscu zamieszkania oraz w miejscu wskazanym przez Uczestnika). Zatrudniony Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zapewniać będzie chwilę wytchnienia rodzicom/opiekunom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobą
  z niepełnosprawnością, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie,  a także prowadzenie opieki
  w sytuacji kryzysowej dla opiekunów. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej skupiać się będzie na pracy
  z osobą z niepełnosprawnością w formie zapewnienia komplementarnego wsparcia; tj. w formie asystowania we wszelkich czynnościach zapewniających i zabezpieczających potrzeby osoby z niepełnosprawnością, każdy opiekun będzie mógł skorzystać z 240 godzin takiego wsparcia rocznie. Oferent zakłada, że z pobytu dziennego skorzysta min. 29 osób (wsparcie dla 26 osób dorosłych oraz 3 dzieci).
Adres

ul. Krakowska 1
42-208 Częstochowa
535 377 031
centrum@oczamibrata.pl

Skip to content