Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2020-2021

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 500 000,00 zł 

 Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu i powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),

–  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

–  załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).

– wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu do/z placówki oświatowej.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji –  min. 5 osób
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych  min 51 osób

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Efektem realizacji zadania będzie:

 1. Polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego
  i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych
 2. Wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie
  w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu (90% osób); monitorowanie na podst. ankiet/rozmów telefonicznych.
 3. Zdobyte w ramach realizacji zadania doświadczenie zostanie wykorzystane w późniejszych latach podczas prowadzenia zadań przez Fundację
 4. 38520 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych
 5. 56 osób z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem asystenckim – ewidencjonowane za pomocą bazy zrealizowanych usług.
Email

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content