Samodzielne mieszkanie szansą na samodzielne życie 3.0

Zadanie z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego jest realizowane od 1.01.2021 roku, a zakończy się 30.06.2022 roku.

Zadanie ma na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością do prowadzenia częściowo lub całkowicie samodzielnego życia poprzez naukę samodzielności i zaradności życiowej w czasie okresowego pobytu tych osób w mieszkaniu chronionym – treningowym.

Zadanie polega na stworzeniu warunków do częściowej lub całkowitej samodzielnej egzystencji dla min. 2 osób z niepełnosprawnością w okresie 1,5 roku trwania zadania. Uczestnicy mogą przy wsparciu Asystenta uczyć się samodzielnej egzystencji. Wsparcie ustalane jest z klientami
z niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i możliwości poprzez nabycie
i rozwinięcie ich kompetencji w czterech obszarach: intrapersonalnym, interpersonalnym, organizacyjnym, przygotowania do wejścia w etap aktywizacji zawodowej.

Zadanie polega na samodzielnym zamieszkaniu w mieszkaniu chronionym-treningowym gdzie uczestnicy są w stanie w dogodnych dla siebie warunkach poznawać uroki samodzielnego życia polegającego na dbaniu o siebie, higienę osobistą, gotowaniu, sprzątaniu, kreowaniu kontaktów międzyludzkich oraz pracy. Uczestnicy mieszkania ustalają razem z Asystentem swoje Indywidualne Plany Działania. Cyklicznie odbywają się spotkania monitorujące, w razie konieczności grupy wsparcia oraz superwizje. Asystent, motywuje mieszkańców do podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji obowiązku szkolnego, pracuje z mieszkańcami na zasadach coachingu, indywidualnego wsparcia
i mentoringu.

Działanie bazuje na doświadczeniach mieszkaniowych mieszkań wspomagano-treningowych, wypracowanych w ramach m.in. projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” realizowanego przez Gminę Miasto Częstochowa w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata, w latach 2017-2018, w ramach RPO WSL 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Pierwszy Krok Do Samodzielności” realizowanego przez Fundację Oczami Brata w partnerstwie z Fundacją Imago, w latach 2018-2019, w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki współpracy organizacji z Ogólnopolską i Międzynarodową Koalicją Usług Asystenckich.

Mieszkanie chroniono-treningowe jest prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych.

Miejscem realizacji zadania jest mieszkanie zlokalizowane przy ul. Gaczkowskiego 16/20, 42-200 Częstochowa.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content