Zajęcia klubowe w WTZ

Zajęcia Klubowe WTZ (Klub WTZ) przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność,
a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz:

 1. Opuściły WTZ podejmując zatrudnienie,
 2. Znajdują się na zatwierdzonej liście rezerwowych do WTZ.

W wypadku posiadania wolnych miejsc Klub WTZ może również objąć opieką osoby z innymi dysfunkcjami.

Klub WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Klubie WTZ prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Zajęcia w Klubie WTZ odbywają się w 6 głównych obszarach: artystycznym, gastronomicznym, komputerowym, życia codziennego, introligatorskim, sprzątającym.

Zajęcia w Klubie WTZ obejmują:

 1. Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności w jak najlepszym radzeniu sobie w samodzielnym życiu.
 2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego
  i celowego poruszania się po mieście oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
 3. Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych (w drodze do pracy, w trakcie rekreacji, codziennych czynności).
 4. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej
 5. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 6. Zapewnienie możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu przez uczestników zajęć klubowych decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.
 7. Trening umiejętności i zachowań społecznych:
 • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
 • trening w zakresie edukacji seksualnej,
 • trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening przygotowania do podjęcia pracy

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content