Projekt BAS zakłada aktywizację społeczno-zawodową, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego, w okresie 1.07.16-30.06.2018 r., poprzez podniesienie kwalifikacji 50 uczestników (27 kobiet, 23 mężczyzn), zmotywowanie do poszukiwania zatrudnienia 35 uczestników (19 kobiet, 16 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 uczestników projektu (8 kobiet, 6 mężczyzn).

Udział w proj. realizowany będzie w oparciu o przygotowaną przez Psychologa oraz Doradcę Zawodowego ścieżkę reintegracji, określającą indywidualne potrzeby uczestników oraz nakreślającą ścieżkę wsparcia przy możliwości skorzystania z:

Biura Asystentury Społecznej – wsparcie Asystentów Osoby Niepełnosprawnej,

• uczestnictwa w grupowych i indywidualnych spotkaniach mobilizujących,

• wsparcia Trenera Pracy,

Pośrednika Pracy,

udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje cyfrowe niezbędne lub pożądane na regionalnym rynku pracy,

stażu podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Wartość projektu 1 714 064,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 456 954,74 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt pn. „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia  osób z niepełnosprawnością” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Skip to content