STUDIUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacje o projekcie „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością”

Projekt „Studium aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością” zakłada utworzenie mieszkania wspomagano- treningowego oraz wsparcie społeczne dla otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Działanie realizowane będzie od 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku.
Projekt obejmie wsparciem docelową grupę 47 osób, w tym: 35 osób dorosłych (18 kobiet, 17 mężczyzn) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz 12 osób (10 kobiet, 2 mężczyzn) z otoczenia osób z niepełnosprawnością, tj. np. najbliższą rodzinę.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wskazanych powyżej osób poprzez realizację usług skutecznej, aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością poprzez wzrost samodzielności oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób 
z niepełnoprawnością, zamieszkujących subregion północy województwa śląskiego.

W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, następnie realizację wsparcia, w ramach innowacyjnego Studium społeczno-zawodowego udział
w treningach komunikacji, asertywności,  seminariach, warsztatach nt. budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem.

Zadanie dodatkowo przewiduje utworzenie mieszkania wspomagano – treningowego,  które niezbędne będzie na drodze ku osiągnięciu samodzielności przez osoby niepełnosprawne. W mieszkaniu wsparciem zostaną objęte osoby po 2,5 miesiąca,
co 9 turnusów: 8 po 4 osoby niepełnosprawne, 1 z 3 osobami niepełnosprawnymi.

W mieszkaniu treningowym świadczone będą usługi:

– usługi bytowe tj. miejsce bez barier architektonicznych, pokoje mieszkalne, łazienkę, pomieszczenia wspólnego użytkowania (m.in. kuchnia, pokój dzienny, jadalnia, pralnia
z suszarnią); wyżywienie (min. 3 posiłki dziennie),

– usługi asystenckie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem poziomu ich samodzielności tj. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc w kontaktach z otoczeniem i załatwianiu spraw osobistych.

W mieszkaniu dodatkowo osoby z niepełnosprawnością (łącznie 35 ON) przechodzić będą treningi samodzielności, które organizowane będą przez Asystentów Osobistych Osób
z Niepełnosprawnością. Mieszkańcy będą wykonywać treningi, m.in.: planowania
i zarządzania budżetem, planowania czasem, przygotowywania materiałów do pracy, przygotowywania się do pracy (budzenie, toaleta, ubiór, jedzenie, etc.).

Projekt przewiduje również:

– uczestnictwo w indywidualnych spotkaniach mobilizujących z coachem dla 35 osób
z niepełnosprawnością,

– wsparcie psychologiczne dla 35 osób z niepełnosprawnością,

– poradnictwo zawodowe dla 35 osób z niepełnosprawnością,

– bony aktywizujące dla 35 osób z niepełnosprawnością w formie biletu lub vouchera do kina, teatru, muzeum/galerii sztuki, restauracji, na mecz żużlowy, siatkówki itp.,

– certyfikowane kursy zawodowe, z zakresu: podstawowej obsługi programów biurowych, pracownik administracyjno-biurowy z podstawą rachunkowości oraz obsługą programów do fakturowania, kurs sprzedaży internetowej,

– wyżywienie oraz stypendium szkoleniowe, zakup materiałów szkoleniowych,

– transport

– 3-miesięczne staże dla 21 uczestników, zorganizowane zgodnie z Europejską Ramą Jakości Staży,

– pomoc asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, wolontariuszy,

– Indywidualny Plan Rozwoju, ścieżka reintegracji (doradca zawodowy).

Biorąc pod uwagę kompleksowe formy wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością
w projekcie, niezbędne jest objęcie wsparciem również otoczenie osób z niepełnosprawnością (tj. rodziców lub/i opiekunów). Rodziny będą mogły skorzystać ze spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy czy coachem.

Projekt dostępny jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Łączna wartość projektu to 1 576 353,14 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata a Partnerem Fundacja Imago.

 

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

  1. zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki),
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji:

Dorota Chrząstek

Koordynatorka pracowni aktywizujących 

Tel: 533-218-343

Adres e-mail: d.chrzastek@oczamibrata.pl

Skip to content