Specjalista ds. przygotowania uczestników do rozmów kwalifikacyjnych

Zapytanie o cenę nr 1/AKTON/FOB/2022/R zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

Zamawiający

 

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

 

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania 1080 godzin warsztatów z zakresu przygotowania uczestników do rozmów kwalifikacyjnych
z pracodawcami dla 30 uczestników w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób
z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Planuje się zorganizowanie 1080 godzin z zakresu przygotowania uczestników do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami dla 30 uczestników z niepełnosprawnością, które będą miały na celu przygotowanie uczestników do pisania CV, listów motywacyjnych. Podczas warsztatów omawiane będą kwestie związane z rozmowami kwalifikacyjnymi, obowiązującymi zasadami podczas rozmów, dresscodem, umiejętnościami prezentowania własnej osoby. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową – indywidualnie dla każdego uczestnika. Średnio na uczestnika przypadać będą 2 godziny w miesiącu.

 

Kwalifikacje osób prowadzących warsztaty:

– wykształcenie wyższe

– min. 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (wolontariat, umowa cywilno-prawna)

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji: od 1 maja 2022 r. – 30.06.2023 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Sposób przygotowania informacji cenowej:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania o cenę,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 1/AKTON/FOB/2022/R

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2,
42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 28.04.2021 r. do godz. 12:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 12:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie upublicznione zostanie na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata: www.oczamibrata.pl

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paulina Fronczak, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Skip to content