Wynajem lokalu

Zapytanie o cenę nr 4/AKTON/FOB/2021/R, zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117

REGON: 243467072

KRS: 0000494434

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu, w którym odbywać się będą m.in. konsultacje z prawnikiem, spotkania partnerstwa, szkolenia (kod CPV: 70130000-1)  w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od
3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

– wynajem nieruchomości na 18 miesięcy. Powierzchnia lokalu ok. 120 m2, w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z holu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji: od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa, powiaty częstochowski, myszkowski, kłobucki.

Sposób przygotowania informacji cenowej:

Informacja powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania o cenę,

Informację (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: informacja dotycząca zapytania 4/AKTON/FOB/2021/R

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2,
42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Informacja powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej informacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania informacji częściowych.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą Informację. Informacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania informacji

Prosimy o złożenie informacji do 30.12.2021 r. do godz. 14:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 12:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie upublicznione zostanie na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata: www.oczamibrata.pl

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Kamila Krawczyk, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania
Skip to content