1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie niezbędnych materiałów warsztatowych do 2 pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej (pracownia: sprzątająca oraz ogrodnictwa). Przewiduje się zakup co miesiąc, przez 18 miesięcy 2 kompletów, po jednym do każdej pracowni, w ramach projektu „Pierwszy krok do samodzielności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski i kłobucki. Przewidziane jest zaangażowanie 1 firmy, która zagwarantuje materiały warsztatowe od 21 sierpnia 2018 r. Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi świadczonej w ramach materiałów warsztatowych:

Pracownia ogrodnictwa:

 1. Rękawice ogrodnicze
 2. Nawozy do kwiatów
 3. Płyny przeciwko wyrastaniu chwastów
 4. Nożyce ogrodnicze
 5. Doniczki
 6. Folia ogrodnicza
 7. Sadzonki
 8. Środki owadobójcze
 9. Kora ogrodowa
 10. Narzędzia ogrodnicze

Pracownia sprzątająca

 1. Środki do czyszczenia m.in. okien, okapów, kuchenki, mebli, podłóg
 2. Worki na śmieci
 3. Środki do dezynfekcji
 4. Ścierki uniwersalne
 5. Płyny do mycia stali nierdzewnej
 6. Gąbki
 7. Rękawiczki
 8. Mopy

Wszystkie powyższe produkty muszą zawierać stosowne atesty oraz być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 21 sierpnia 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 11/PKDS/FOB/2018

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata: ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana Fw języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt całości materiałów warsztatowych do 2 pracowni (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy oraz koszty związane z realizacją ww. usługi.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 20.08.2018 r. do godz. 10:00 e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie,
  3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. Waga oceny stanowi 5% = 5 pkt.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi zapewnienia materiałów warsztatowych w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Waga punktowa oferty cenowej: 95% = 95 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 1 wykonawcą usługi.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Adrianna Kapitańska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6.   Informacje o wybranym wykonawcy

SOLO-KOLOS, ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa, 16.08.2018, 900 zł

Skip to content