Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania I etapu budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Dom Oczami Brata (I etap inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych
(bez udziału finansowego ze środków publicznych).

Treść zapytania wraz załącznikami znajdują się poniżej. 

W postępowaniu nie ma możliwości uzupełniania/dosłania dokumentów (np. brakującego pełnomocnictwa, brakującego podpisu, brakującego załącznika i tym podobnych). Przesłana oferta powinna być prawidłowo skalkulowana (nie ma możliwości poprawy błędów rachunkowych), powinna być kompletna (zawierać wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami) oraz być czytelnie zeskanowana.  

Miejsce oraz termin składania ofert:

a)     Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Inwestora, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).
b)     Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 14:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.    

Osoba do kontaktu ze strony Inwestora:
Piotr Bilski, tel. 792-475-922 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl  

Wyniki

Fundacja Oczami Brata wyłoniła wykonawcę na realizację I etapu budowy Domu Oczami Brata – Roboty budowlane (fundamenty) –  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ARWEKON Sebastian Grabowski

Skip to content