Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania IIIa etapu budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Dom Oczami Brata (IIIa etap inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdują się poniżej. 

W postępowaniu nie ma możliwości uzupełniania/dosłania dokumentów (np. brakującego pełnomocnictwa, brakującego podpisu, brakującego załącznika i tym podobnych). Przesłana oferta powinna być prawidłowo skalkulowana (nie ma możliwości poprawy błędów rachunkowych), powinna być kompletna (zawierać wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami) oraz być czytelnie zeskanowana.  

Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).
b) Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 25 marca 2021 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.    

Osoba do kontaktu ze strony Inwestora:
Piotr Bilski, tel. 792-475-922 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl  

 

Wyniki

Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ARWEKON Sebastian Grabowski

Skip to content