Materiały warsztatowe i animacyjne

Zapytanie ofertowe nr 3/AKTON/FOB/2021 w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób
z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania zakupu materiałów warsztatowych oraz animacyjnych:

 1. W ramach wydarzeń kulturalnych – 8 wydarzeń, każde dla min. 30 uczestników
 2. W ramach zajęć teatralnych – 4 komplety, dla 20 uczestników
 3. W ramach warsztatów dodatkowych  – 24 wydarzenia, każde dla min. 45 uczestników
 4. W ramach pikników integracyjnych – 6 wydarzeń, każde dla min. 50 uczestników

 w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 15 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Materiały warsztatowe i animacyjne ramach wydarzeń kulturalnych (niezbędne na 1 wydarzenie) (374000000-2 – artykuły i sprzęt sportowy, 37820000-2 – wyroby artystyczne)

 1. 2 paczki balonów do modelowania – mix kolorów, 100 szt.
 2. Zestaw farb do malowania twarzy – min. 6 kolorów, 8ml. każdy kolor
 3. Mega bierki – min. 20 elementów, długość min. 50 cm.
 4. Gigantyczne domino – min. 28 elementów
 5. mega lina animacyjna – długość ok. 10m, 1 szt.
 6. Duży zestaw gier zręcznościowych – min. 3 gry zręcznościowe
 7. Zestaw do badmintona – 1 szt.
 8. 3 zestawy do baniek mydlanych – koncentrat 10 litrów, 1 okrąg do robienia baniek min. 15 cm. średnicy, sznurek do robienia baniek min. 25 cm.
 9. 2 ryzy papieru do flipcharta
 10. 2 paczki długopisów, mazaków, markerów, flamastrów – min. 12 sztuk w każdej paczce
 11. Guma do skakania – min. 200 cm., 1 szt.

Materiały warsztatowe w ramach zajęć teatralnych (1 komplet) (30192000-1 – wyroby biurowe, 30199780-1 – bibuły, 37820000-2 – wyroby artystyczne)

 1. Bibuła mix kolorów – 25×200 cm, min 10 kolorów
 2. Krepina mix kolorów – 25×200 cm, min 10 kolorów
 3. Farby akrylowe mix kolorów – 12 ml, min. 12 kolorów
 4. Tektura – wymiary ok. 1×20 m
 5. Nici – zestaw min. 8 kolorów
 6. Akcesoria do szycia – opakowania guzików zatrzaskowych 6-11mm (20szt.), 1 opakowania guzików koszulowych 11-9mm (30szt.), 1 opakowania nawlekaczy nici (2 szt.), taśma bawełniana o szerokości 10mm (5mb), guma do wciągania 5mm (3mb), miarka krawiecka 150cm (1szt.), pudełko szpilek ze szklaną główką (ok. 80szt), zestaw igieł do szycia ręcznego w różnych rozmiarach (30 szt.), opakowanie igieł do szycia maszyną  130/705H w rozmiarze 70-100 (5szt.), nożyczki domowe o długości ostrza tnącego 8cm (1szt), biała kredka krawiecka (1szt.), nożyk do prucia (1szt.), zestaw agrafek o różnych rozmiarach (12szt.), naparstek o średnicy 16,5mm (1szt.).
 7. Pędzle – 20 sztuk, końcówki mieszane
 8. Ryza papieru kolorowego – rozmiar A4, 160 g/m2
 9. Brystol mix kolorów – 20 arkuszy, rozmiar A1, 160 g/m2
 10. Elementy drewniane – kantówki, gotowe elementy drewniane
 11. Gwoździe, wkręty, rurki – zestaw min. 200 sztuk, różne rozmiary
 12. Koronki, tasiemki – 20 rodzajów

Materiały warsztatowe w ramach warsztatów dodatkowych dla uczestników (1 komplet) (30192000-1 – wyroby biurowe, 30199780-1 – bibuły, 37820000-2 – wyroby artystyczne)

 1. Bibuła mix kolorów – 25×200 cm, min 10 kolorów
 2. Krepina mix kolorów – 25×200 cm, min 10 kolorów
 3. Farby akrylowe mix kolorów – 12 ml, min. 12 kolorów
 4. Tektura – wymiary ok. 1×20 m
 5. Pędzle – 20 sztuk, końcówki mieszane
 6. Ryza papieru kolorowego – rozmiar A4, 160 g/m2
 7. Brystol mix kolorów – 5 arkuszy, rozmiar A1, 160 g/m2
 8. Koronki, tasiemki – 5 rodzajów
 9. Glina do modelowania – 5 sztuk, 500g, biała
 10. Zestaw narzędzi do modelowania – 2 sztuki, min. 22 narzędzia dwustronne w komplecie, wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna z tworzywem sztucznym.
 11. Włóczki do szydełkowania – min. 16 sztuk o długości 25 metrów (10g), każda włóczka w innym kolorze,
 12. Zestaw do szydełkowania – min. 10 zestawów, składających się z min. 80 elementów, wykonanych z aluminium.
 13. 1 opakowanie kredy – min. 5 kolorów
 14. Masa plastyczna – min. 7 sztuk, min 5 kolorów, opakowanie min. 900 g.
 15. Ryza papieru do flipcharta
 16. 2 paczki długopisów, mazaków, markerów, flamastrów – min. 12 sztuk w każdej paczce

Materiały animacyjne, plastyczne w ramach pikników integracyjnych (niezbędne na 1 wydarzenie) (CPV: 30192000-1 – wyroby biurowe, 37820000-2 – wyroby artystyczne)

 1. 2 paczki balonów do modelowania- mix kolorów, 100 szt.
 2. Zestaw farb do malowania twarzy – – min. 6 kolorów, ok. 8 ml. każdy kolor
 3. Farby do malowania tkanin – 5 kolorów, min. 45 ml
 4. 3 paczki kredek – min. 12 sztuk w paczce
 5. 1 opakowanie kredy – min. 5 kolorów
 6. 2 paczki farb akrylowych – ok. 12 ml, min. 12 kolorów
 7. 4 opakowania plasteliny – min. 12 kolorów
 8. 5 sztuk masy plastycznej – min 5 kolorów, opakowanie min. 900 g.
 9. Stemple gumowe – wymiary ok: 14 cm x 18 cm, min. 5 sztuk
 10. Wałko-pędzle – 10 sztuk, każdy w innym kształcie i rozmiarze

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 15 listopada 2021 r. – 30.06.2023 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 3/AKTON/FOB/2021

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 15.11.2021 r. do godz. 10:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl,  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie
  3. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi materiały warsztatowe i animacyjne) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty:

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 100% = 100 pkt.

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.

Na zakończenie wyboru oferty powstanie lista rankingowa z maksymalnie 1 wykonawcą z najwyższą liczbą punktów.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Kamila Krawczyk, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta przedsiębiorstwa Wielobranżowego SOLO-KOLOS Sp. z o. o.

Skip to content