1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 384 godzin pracy coacha, która polegać będzie na ustaleniu z beneficjentem projektu indywidualnej ścieżki rozwoju oraz motywowanie i wzmacnianie uczestnika w procesie usamodzielniania się. Ponadto, towarzyszyć on będzie rodzicom/opiekunom osób z niepełnosprawnością w trudnych sytuacjach, przygotowując ich do samodzielnego życia ich dzieci/podopiecznych, w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach tzw., Rodzinnych Domów Pomocy oraz Akademii Życia. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz otoczenia na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa. Przewidziane jest zaangażowanie 1 coacha, na okres od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych przez coacha:

– ustalenie z beneficjentem projektu indywidualnej ścieżki rozwoju,

– motywowanie i wzmacnianie uczestnika w procesie usamodzielniania się,

– towarzyszenie rodzicom/opiekunom osób z niepełnosprawnością w trudnych sytuacjach, przygotowując ich do samodzielnego życia ich dzieci/podopiecznych.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– CV,

– oświadczenia i dokumenty potwierdzające kwalifikację związane z profesją coacha,

– udokumentowane minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: rdp@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 5/RDP/FOB/2017

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 28.04.2017 r. do godz. 23:59 e-mailem na adres rdp@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe przedstawione zostanie min. 3 potencjalnym wykonawcą usługi.

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie,
  3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)”.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

 1. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: analiza dokumentów aplikacyjnych (CV) oraz rozmowa rekrutacyjna.

Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia oryginałów oraz kopii dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:

 1. Kwalifikacje w profesji coacha.
 2. doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) formalne lub nieformalne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością (rekomendowany minimum rok).

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 04-05.05.2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi psychologa
w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 1 kandydatką/em na stanowisko coacha.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paweł Bilski, tel. 533 527 368 dostępny pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: rdp@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6.   Informacja o wybranym wykonawcy 

Fundacja Forum Komunikacji i Mediacji – 70 zł.

 

Skip to content