1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 23 040 godzin usług w charakterze Asystentów/tek Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 2 880 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach tzw., Rodzinnych Domów Pomocy oraz Akademii Życia. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa. Przewidziane jest zaangażowanie 8 asystentów osobistych, na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych przez Asystentów/ki Osobistych/te:
w Rodzinnym Domu Pomocy, jak i Akademii Życia, przewidziane jest całodobowe wsparcie asystentów osobistych osób  niepełnosprawnych, którzy świadczyć będą usługi:

– całodobowe usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla osób z niepełnosprawnością oraz wspierać będą osoby z niepełnosprawnością  w procesie usamodzielniania się i integracji oraz reintegracji społecznej tj.:

– udzielanie pomocy osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,

– świadczenie opieki osobie z niepełnosprawnością w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– wspieranie osoby z niepełnosprawnością w dążeniu do samodzielności życiowej,

– motywowanie osoby z niepełnosprawnością do aktywności społecznej i zawodowej. 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

– CV,

– udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: rdp@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 8/RDP/FOB/2017

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata: ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 31.05.2017 r. do godz. 23:59 e-mailem na adres rdp@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

Na ocenę formalną składają się następujące elementy:

 1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
 2. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
 3. Oferta została złożona w terminie,
 4. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)”.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: analiza dokumentów aplikacyjnych (CV) oraz rozmowa rekrutacyjna.

Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia oryginałów oraz kopii dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje:

 1. doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) formalne lub nieformalne dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością (rekomendowany minimum 2 lata) podejmowane w np. placówce wsparcia dziennego, warsztacie terapii zajęciowej, domu dziennego pobytu, środowiskowego domu samopomocy, itd.

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 4-5.06.2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi asystenckiej w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:

 1. Rozmowa rekrutacyjna kandydata na AON.

Waga oceny 80%-max 80 pkt.

Arkusz oceny kandydata (załącznik nr 2) to narzędzie, w którym zastosowano następującą punktację:

Max ilość pkt – 480 pkt., co odpowiada max. 80 pkt. w wadze niniejszego kryterium.

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 20% – 20 pkt.

Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Cena brutto oceny najniższej

————————————— x 20 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać kandydat/tka = 100 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 8 kandydatów z najwyższą liczbą punktów na stanowisko AOON, oraz listą rezerwowa z maksymalnie 3 osobami.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paweł Bilski, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: rdp@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6.   Informacja o wybranym wykonawcy

Asystenci Osobiści Osób Niepełnosprawnych:

 1. Katarzyna Dłużnikiewicz – 68 pkt., 22,50 zł/h
 2. Dominika Dorobisz – 66 pkt., 22,50 zł/h
 3. Katarzyna Guzikowska – 78 pkt., 22,50 zł/h
 4. Monika Kręgiel – 64 pkt., 22,50 zł/h
 5. Anna Ostrowska – 68 pkt., 22,50 zł/h
 6. Marta Serwiak – 86 pkt., 22,50 zł/h
 7. Jakub Zamojski – 85 pkt., 22,50 zł/h
 8. Paulina Zenderowska – 77 pkt., 22,50 zł/h

Brak listy osób rezerwowych.

Skip to content