Wynajem nieruchomości

Zapytanie ofertowe nr 9/RDP/FOB/2017 w ramach Projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wynajem dwóch odrębnych nieruchomości, w każdej z nich zagwarantowane winny być następujące warunki: powierzchnia użytkowa wynosi minimum 8 m2 na osobę, oprócz pomieszczeń mieszkalnych jest wyposażony w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp z umywalką lub miskę ustępową w łazience i przestrzeń komunikacji wewnętrznej, posiada bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym co najmniej w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, rekomendowane również, aby mieszkanie oraz budynek, w którym ono się znajduje, był dostępny architektonicznie do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W nieruchomości mieścić się będą dwa mieszkania wspomagane treningowe dla 4 osób z niepełnosprawnością każda, w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach tzw., mieszkań wspomaganych. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa. Przewidziane jest zaangażowanie 1 lub 2 właścicieli nieruchomości, na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych w ramach wynajmu nieruchomości:

– wynajem nieruchomości na 16 miesięcy

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji: od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

– rzutu mieszkania

– wyciągu z ksiąg wieczystych lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawa do lokalu.

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: rdp@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 9/RDP/FOB/2017

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata: ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć jedną lub dwie oferty (w przypadku dwóch, oferta musi dotyczyć dwóch odrębnych nieruchomości).

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wynajmu 1 miesiąca (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty czynszu, mediów oraz opłat bieżących).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 22.08.2017 r. do godz. 23:59 e-mailem na adres rdp@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

Na ocenę formalną składają się następujące elementy:

  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie,
  3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

  1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej wynajmu nieruchomości w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 2 wykonawcami usługi.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paweł Bilski, tel. 533 527 368 dostępny pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub e-mailowo: rdp@oczamibrata.pl

6.   Informacja o wybranym wykonawcy:

  1. Alfa Robert Fijałkowski – 2 500 zł
  2. DENTICA – 3 000 zł
Skip to content