1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 420 godzin pracy edukatora seksualnego, która polegać będzie na współpracy z osobami z niepełnosprawnością, konsultacjach, poradach związanych z dojrzewaniem, zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka, współżyciem, uzupełnieniu wiedzy wśród osób niepełnosprawnych na temat ich seksualności (35 os x 1h/mc x 12mc = 420 godzin), w ramach projektu „Pierwszy krok do samodzielności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski i kłobucki. Przewidziane jest zaangażowanie 1 edukatora seksualnego, na okres od lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych przez edukatora seksualnego:

– ocena poziomu wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością na temat seksualności, biologii, anatomii człowieka,

– ocena poziomu wiedzy na temat własnej seksualności,

– współpraca i konsultacje z osobami z niepełnosprawnością,

– praca nad poznaniem własnego ciała, seksualności.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji: od lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– CV

– oświadczenia i dokumenty potwierdzające wykształcenie w zawodzenie psychologa,

– udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

– ukończenie kursu/szkolenia/przedmiotu/specjalizacji z zakresu edukacji seksualnej/seksualności,

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 13/PKDS/FOB/2019

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata: ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 22.01.2019 r. do godz. 10:00 e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

  1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
    1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
    2. Oferta została złożona w terminie,
    3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Oczami Brata w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko edukatora seksualnego”.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

  1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi edukatora seksualnego w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 1 kandydatką/em na stanowisko edukatora seksualnego.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Adrianna Kapitańska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Skip to content