1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wynajem nieruchomości, w której zagwarantowane winny być następujące warunki: powierzchnia użytkowa wynosi minimum 8 m2 na osobę, oprócz pomieszczeń mieszkalnych jest wyposażony w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp z umywalką lub miskę ustępową w łazience i przestrzeń komunikacji wewnętrznej, posiada bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym co najmniej w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, rekomendowane również, aby mieszkanie oraz budynek, w którym ono się znajduje, był dostępny architektonicznie do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W nieruchomości mieścić się będzie mieszkanie treningowe dla 4 osób z niepełnosprawnością każda, z możliwością przyjęcia jednej osoby na tzw. Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny  w ramach projektu „Pierwszy krok do samodzielności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, w ramach tzw., mieszkań wspomaganych. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski i kłobucki. Przewidziane jest zaangażowanie 1 właściciela nieruchomości, na okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres czynności świadczonych w ramach wynajmu nieruchomości:

– wynajem nieruchomości na 22 miesiące

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

– rzutu mieszkania,

– wyciągu z ksiąg wieczystych lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawa do lokalu.

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 4/PKDS/FOB/2018

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt wynajmu 1 miesiąca (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty czynszu, mediów oraz opłat bieżących).

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem
i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 09.02.2018 r. do godz. 10:00 e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie,
  3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. Waga oceny stanowi 5% = 5 pkt.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej wynajmu nieruchomości w budżecie projektu), przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Waga punktowa oferty cenowej: 95% = 95 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą usługi.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Adrianna Kapitańska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6. Informacja o wybranym wykonawcy

1. PETHOUSE Sp. z o.o. – 3500 zł

 

Skip to content