1.   Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie niezbędnego wyposażenia 5 pracowni warsztatowych dla 25 osób z niepełnosprawnością (pracownia: gastronomiczna, rękodzieła, manualno-introligatorska, usprawnienia ruchowego połączona z relaksacją oraz rozwojem artystycznym, gospodarstwa domowego) oraz zaopatrzenie w niezbędne wyposażenie 1 mieszkania treningowego, w którym mieszkać będą 4 osoby z niepełnosprawnością, z możliwością przyjęcia w jednym czasie 1 osoby w ramach tzw. Krótkoterminowego Pobytu Interwencyjnego (KPI). Przewiduje się zakup 5 kompletów, po jednym do każdej pracowni, oraz 6 kompletów wyposażenia do mieszkania dla każdej z osób (4 mieszkańców, 1 osoba w ramach KPI, 1 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej), w ramach projektu „Pierwszy krok do samodzielności”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski i kłobucki. Przewidziane jest zaangażowanie 1 firmy, która zagwarantuje niezbędne wyposażenie przed terminem realizacji zadania tj. przed 1 marca 2018 roku. Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

 

Zakres usługi świadczonej w ramach wyposażenia:

Pracownia gastronomiczna:

 1. Kuchenka elektryczna (2 pola elektryczne) – 1 szt.
 2. Piekarnik – 1 szt.
 3. Mikser – 2 szt.
 4. Blender – 1 szt.
 5. Noże kuchenne – 10 szt.
 6. Garnki – 10 szt.
 7. Patelnie – 5 szt.
 8. Deski do krojenia – 5 szt.
 9. Komplet obiadowy – 2 komplety (36 elementów – 12 talerzy głębokich, 12 talerzy, 12 talerzyków)
 10. Zmywarko-wyparzarka
 11. Toster
 12. Szafy – 2 szt.
 13. Stół – 1 szt.
 14. Krzesła – 6 szt.
 15. Lodówka
 16. Czajnik elektryczny
 17. Zlewozmywak – 1 szt.
 18. Bateria kuchenna – 1 szt.
 19. Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

Pracownia rękodzieła:

 1. Nożyczki – 6 szt.
 2. Nożyki – 6 szt.
 3. Pędzle – 6 szt.
 4. Sztalugi – 6 szt.
 5. Miski – 3 komplety
 6. Pojemniki do przechowywania – 20 szt.
 7. Przenośny piec do wypalania np. masy solnej – 1 sztuka
 8. Dłuto – 1 szt.
 9. Szafy – 2 szt.
 10. Stół – 1 szt.
 11. Krzesła – 6 szt.

Pracownia manualno-introligatorska:

 1. Bindownica – 1 szt.
 2. Laminator – 1 szt.
 3. Laptopy – 3 szt.
 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
 5. Przedłużacze – 5 szt.
 6. Gilotyna – 1 szt.
 7. Szafy – 2 szt.
 8. Stół – 1 szt.
 9. Krzesła – 6 szt.

Pracownia usprawnienia ruchowego połączona z relaksacją oraz rozwojem artystycznym:

 1. Parawany teatralne – 2 szt.
 2. Horyzont teatralny – 1 szt.
 3. Odtwarzacz muzyki – 1 szt.
 4. Głośniki – 1 zestaw.
 5. Lustro – 1 szt.
 6. Materace składane – 3 szt.
 7. Gitara – 1 szt.
 8. Szafy – 2 szt.
 9. Stół – 1 szt.
 10. Krzesła – 6 szt.

Pracownia gospodarstwa domowego:

 1. Żelazko – 2 szt.
 2. Deska do prasowania – 2 szt.
 3. Wieszki – 50 szt.
 4. Pralka – 1 szt.
 5. Odkurzacz – 2 szt.
 6. Pościel – 2 szt.
 7. Szafy – 2 szt.
 8. Stół – 1 szt.
 9. Krzesła – 6 szt.
 10. 10 Mop z wiadrem – 2 szt.
 11. Szczotki do zamiatania – 3 szt.
 12. Ścierki/ściereczki do czyszczenia – 10 szt.
 13. Suszarka na pranie – 2 szt.
 14. Kosze do segregacji prania – 3 szt.
 15. Zmiotka i szufelka – 4 szt.
 16. Myjka do okien – 2 szt.

Wyposażenie mieszkania treningowego (1 komplet zawiera):

 1. Łóżko lub tapczan – rama + materac + dno – 1 szt.
 2. Szafa – 1 szt.
 3. Stół – 1 szt.
 4. Krzesło – 1 szt.
 5. Szafka nocna – 1 szt.
 6. Szklanki, kubki, filiżanka – 10 szt.
 7. Sztućce – 12 szt.
 8. Talerze – 6 szt.
 9. Pościel – 1 szt.
 10. Komoda – 1 szt.
 11. Lustro – 1 szt.
 12. Lampa do pracy – 1 szt.
 13. Biurko – 1 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: do 1 marca 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 6/PKDS/FOB/2018

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1, zał. nr 2). Oferta powinna być przygotowana
w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt całości wyposażenia wszystkich pracowni (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy wyposażenia oraz koszty związane z realizacją ww. usługi.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 9.02.2018 r. do godz. 10:00 e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1, zał. nr. 2),
  2. Oferta została złożona w terminie,
  3. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. Waga oceny stanowi 5% = 5 pkt.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi niezbędnego wyposażenia
w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Waga punktowa oferty cenowej: 95% = 95 pkt.

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą usługi.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Adrianna Kapitańska, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 Zapytanie ofertowe zostało unieważnione przez zleceniodawcę w dniu 9.02.2018 r.

Skip to content