2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie niezbędnego wyposażenia dwóch mieszkań wspomaganych treningowych. W skład niezbędnego wyposażenia wchodzą: pojedyncze łóżko – rama i materac, szafa dwudrzwiowa z półkami oraz drążkiem, stolik lub biurko, krzesła, szafka nocna z szufladami, szklanki z uchem
o objętości 250 ml, sztućce – łyżka, nóż, widelec, łyżeczka, talerze – obiadowe oraz deserowe, pościel, lampka nocna. Przewiduje się zakup 12 kompletów w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach tzw., mieszkań wspomaganych treningowych. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie realizacji projektu – Gmina Miasto Częstochowa. Przewidziane jest zaangażowanie 1 firmy, która zagwarantuje niezbędne wyposażenie przed terminem realizacji zadania tj. przed 1 września 2017 roku. Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

 

Zakres usługi świadczonej w ramach wyposażenia:

– zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia dla 12 osób.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Częstochowa.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: rdp@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 7/RDP/FOB/2017

– składać osobiście (oryginały) w biurze projektu, Fundacji Oczami Brata:

 1. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt 1 kompletu wyposażenia (brutto). Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy wyposażenia oraz koszty związane
z realizacją ww. usługi.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

Formularz oferty do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 16.08.2017 r. do godz. 23:59 e-mailem na adres rdp@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe przedstawione zostanie min. 3 potencjalnym wykonawcą usługi.

4.   Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
   (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie,

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi niezbędnego wyposażenia
w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie
1 wykonawcą usługi.

5.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Paweł Bilski, tel. 533 527 368 dostępny pon.-pt. w godz. 9:00-17:00 lub
e-mailowo: rdp@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6. Informacja o wybranym wykonawcy 

1. Andromeda – Marek Łęgowski – 3000 zł

Skip to content