§ 1

Od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020:

1. Zawiesza się wszystkie zajęcia dzienne prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Warsztacie Terapii Artystycznej – Ośrodku wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz wszelkie dodatkowe zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, ich rodziców/opiekunów, wolontariuszy.

2. Mieszkanie chroniono-treningowe oraz mieszkanie wspomagano-treningowe kontynuuje swoją pracę – do ewentualnego odwołania.

3. W prowadzonych mieszkaniach ogranicza się przyjmowanie gości z zewnątrz.

4. Odwołuje się wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym organizowane przez Fundację Oczami Brata, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Fundacji.

5. Zaleca, się aby uczestnicy zajęć Fundacji, biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności oraz możliwości indywidualne, samodzielność praktykowali naukę samodzielności w swoim miejscu zamieszkania.
6. Wsparcie indywidualne w ramach asystentury społecznej (tj. program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Kierunek Samodzielność, itp.) może być świadczone wyłącznie w grupach do 4 osób w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem, że nikt nie zagraża i nie zwiększa ryzyka zakażenia koronawirusem.

§ 2

1. Zawiesza się do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych pracowników Fundacji.

2. Wstrzymuje do odwołania przyjazdy do Fundacji gości zagranicznych.

3. Pracownicy powracający z zagranicy w podanym w § 1 terminie zobowiązani są do pozostania w swoim miejscu zamieszkania, pracując zdalnie przez 14 kolejnych dni po powrocie.

§ 3

1. Uczestnicy zajęć, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy Fundacji oraz osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o: objęciu kwarantanną, zdiagnozowaniu koronawirusa, wiedzy o bliskim kontakcie z osobą objętą kwarantanną lub zakażoną oraz innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa uczestników i pracowników Fundacji, na adres: biuro@oczamibrata.pl. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych informuję, iż dostęp do tego adresu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

§ 4

1. W dniach 12-25 marca 2020 administracja Fundacji może pracować w trybie zadaniowym, pracy zdalnej lub pracy w formie dyżurów, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Fundacji.

2. Kierownicy i koordynatorzy działów odpowiedzialni są za zapewnienie funkcjonowania Fundacji, w tym rozdzielenia zadań podwładnym pracownikom, ustalenia harmonogramu dyżurów, ustalenia zadań i ram do pracy zdalnej – po otrzymaniu pisemnej akceptacji przez Zarząd Fundacji.

3. Zaleca się pracownikom, którzy muszą realizować swoje zadania przyjazd własnym transportem.

4. Pracownicy Fundacji zobowiązani są do codziennego dezynfekowania biurek, klamek, słuchawek telefonicznych, klawiatur, sanitariatów oraz powierzchni biurowych.

§ 5

1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-
19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

2. Dyrektor ds. administracyjnych oraz kierownicy i koordynatorzy działów zobowiązani są do:

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Zarząd Fundacji,

2) raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce na adres: p.bilski@oczamibrata.pl oraz p.fronczak@oczamibrata.pl

§ 6

1. Zarząd może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu. 2. Terminy określone w § 1 i § 4 mogą ulec zmianie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski, Prezes Zarządu /

– / Paulina Fronczak, Wiceprezes Zarządu

Skip to content