§ 1

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowić funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Łukasińskiego 40 oraz Warsztatu Terapii Artystycznej przy ul. Krakowskiej 1 w Częstochowie.

§ 2

Zalecenia obowiązujące we wszystkich placówkach zapewniających pobyt dzienny uczestników zajęć Fundacji Oczami Brata:

1. Wszystkich pracowników fundacji zobowiązuje się do stosowania zapewnionych przez organizację środków ochrony indywidualnej i używanie ich zgodnie z instrukcją. Zarządza się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz w razie potrzeby nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (np. przy niezbędnych czynnościach pielęgnacyjnych).

2. Przy wejściu do każdej z placówek fundacji umieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. oraz umożliwia się przeprowadzenie dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym.

3. Umieszcza się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk (w placówkach dla osób niewidomych należy zastosować inne formy komunikacji).

4. Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:
– promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego;

– konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;

– zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;

– używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały; – przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

– po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;

– zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;

– zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;

– korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych; – po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;

– zawieszenie spożywania posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie; – posiłki przywożone do ośrodka powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach jednorazowych;

– po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek.

5. Kierownicy placówek pobytu dziennego powinni na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.

6. Należy informować uczestników i personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

7. W każdej z placówek fundacji należy regularne wietrzyć pomieszczenia.

8. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy,

b. blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

c. dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka komputera, włączniki świateł,

d. w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników oraz na zakończenie pracy.

9. Przynajmniej 4 razy dziennie należy sprzątać i dezynfekować toalety.

10. Należy poinformować zarówno podległych pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

12. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

13. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

§ 3

Szczegółowe zalecenia dotyczące zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Warsztacie Terapii Artystycznej – Ośrodku wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – w zakresie organizacji pracy w warsztacie:

1. Nakaz pomiaru temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do warsztatu;

2. Należy poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.

3. Wprowadza się nakaz pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

4. Należy obserwować stan zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.

5. Należy uzgodnić szybkie ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.

6. Wprowadza się zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.

7. Należy ograniczyć wyjścia poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.

§ 4

Szczegółowe zalecenia dotyczące zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Warsztacie Terapii Artystycznej – Ośrodku wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – w zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:
1. Należy ograniczyć kontakty pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją procesu rehabilitacji z uczestnikami.

2. Należy wprowadzić podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.

3. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.

4. Należy nie prowadzić zajęć w ramach pracowni gospodarstwa domowego – uczestnicy i pracownicy zostają skierowani do innych pracowni.

5. Należy zrezygnować z udziału uczestników w praktykach zawodowych u pracodawców.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

§ 6

Zarządzenie podlega wykonaniu Dyrektor ds. projektowych Fundacji Oczami Brata, Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz koordynator pracowni aktywizujących.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,

Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak,

Wiceprezes Zarządu

Skip to content