Usługa dostarczania posiłków

Zapytanie ofertowe nr 1/AKTON/FOB/2021 w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób
z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Zamawiający

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa

NIP: 5732848117,
REGON: 243467072
KRS: 0000494434

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania usługi dostarczania posiłków (CPV : 55520000-1)

 1. W ramach wydarzeń kulturalnych, w formie przerwy kawowej – 8 spotkań, każde dla min. 30 uczestników
 2. W ramach spotkań partnerskich, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla min. 20 uczestników
 3. W ramach spotkań twórczych/tematycznych, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla min. 60 uczestników
 4. W ramach warsztatów dodatkowych, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla min. 45 uczestników
 5. W ramach spotkań z zakresu poradnictwa i lokalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla min. 10 uczestników
 6. W ramach pikniku integracyjnego, w formie przerwy kawowej oraz grillowej – 6 pikników, każdy dla min. 50 uczestników

w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Usługi świadczone będą od 15 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. (zgodnie z okresem realizacji projektu). Realizator wsparcia, tj. Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

Zakres usługi:

Realizacja przerwy kawowej dla uczestników warsztatów/spotkań: łącznie odbędą się 104 spotkania, dla grupy min. 3480 uczestników.

Zestaw kawowy (CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków)

 1. Kawa (min. 250 ml/1 osobę),
 2. herbata w torebkach: czarna, zielona, owocowa (min. 250 ml/1 osobę),
 3. soki owocowe – min. 2 smaki (min. 250 ml/1 osobę),
 4. woda mineralna gazowana, niegazowana w butelkach (min. 500 ml/1 osobę),
 5. cukier, cytryna, mleko do kawy,
 6. susz konferencyjny – min. 3 rodzaje ciastek (min. 100 g/1 osobę),
 7. patera z kanapkami – min. 3 rodzaje kanapek, w części wegetariańskie (2 kanapki/1 osobę)
 8. Jednorazowe opakowania – wykonane z surowców biodegradowalnych, kubeczki min. 250 ml na napoje zimne i gorące, łyżeczki małe, tace o średnicy ok. 25 cm.

Realizacja cateringu w formie obiadowej/grillowej dla uczestników pikników: łącznie odbędzie się 6 pikników, dla grupy min. 300 uczestników.

Zestaw kawowy (CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków)

 1. Kawa (min. 250 ml/1 osobę),
 2. herbata w torebkach: czarna, zielona, owocowa (min. 250 ml/1 osobę),
 3. soki owocowe – min. 2 smaki (min. 250 ml/1 osobę),
 4. woda mineralna gazowana, niegazowana w butelkach (min. 500 ml/1 osobę),
 5. cukier, cytryna, mleko do kawy,
 6. susz konferencyjny – min. 3 rodzaje ciastek (min. 100 g/1 osobę),

Zestaw grillowy (CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków)

 1. Kiełbaski (min. 85g/osobę)
 2. Mięso – np. karkówka (min. 100g/osobę)
 3. Pieczywo (min. 60g/osobę)
 4. Surówka (min. 100g/osobę)
 5. Dodatki (np. ketchup, musztarda) (min.30g/osobę)

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji: od 15 listopada 2021 r. – 30.06.2023 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: teren Miasta Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

– załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy:

– przesyłać e-mailem na adres: biuro@oczamibrata.pl z tytułem e-maila: oferta dotycząca zapytania 1/AKTON/FOB/2021

– składać osobiście (oryginały) w biurze Fundacji Oczami Brata: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Każdy ma prawo do złożenia tylko jednej oferty.

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części.

Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Prosimy o złożenie ofert do 15.11.2021 r. do godz. 10:00, e-mailem na adres biuro@oczamibrata.pl (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa do godziny 10:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej: www.oczamibrata.pl,  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

 1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
  1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
  2. Oferta została złożona w terminie
  3. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi dostarczania posiłków) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Kryteria oceny i waga punktowa oferty:

 1. Waga punktowa oferty cenowej: 100% = 100 pkt.

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt.

Na zakończenie wyboru oferty powstanie lista rankingowa z maksymalnie 1 wykonawcą z najwyższą liczbą punktów.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Kamila Krawczyk, tel. 533 527 368 dostępna pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: biuro@oczamibrata.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Milagros Marta Goldsztajn 

Skip to content