Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VIII budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane i instalacje, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Dom Oczami Brata (etap VIII inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Miejsce i termin składania ofert:

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata,  Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 14 września 2022 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Piotr Bilski, tel. 792-47-59-22 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl

Wybór wykonawcy:
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Konverta Sp. z o. o.

 

Skip to content