KOMPETENCJE-DOŚWIADCZENIE-PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 137 osób młodych (75 kobiet i 62 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i rozwoju kariery, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2021-12.2022

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat z obszaru województwa śląskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) należące do poniższych grup:
1. osoby niepracujące, niezarejestrowane w PUP – 106 osób, w tym:
– młodzież NEET, czyli osoby bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – 106 osób;
– bezrobotni – 32 osoby;
– długotrwale bezrobotni – 10 osób;
– bierni zawodowo – 74 osoby ;
2. osoby pracujące – 31 osób, w tym:
– ubodzy pracujący;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych;
– osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych;
3. osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze obszaru woj. śląskiego9(zgodnie z KC) – 27 osób
4. osoby o niskich kwalifikacjach10 i/lub osoby opiekujące się dziećmi i/lub os. wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 41 osób
5. osoby z niepełnosprawnościami – 17 osób
W projekcie weźmie udział  137osób (w tym 75 kobiet i 62 mężczyzn).

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • IPD/PORADNICTWO ZAWODOWE –opracowanie z doradcą zawodowym indywidualnego planu działania (IPD) polegającym na identyfikacji potrzeb oraz diagnozowaniu możliwości Uczestnika w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Stałe wsparcie doradcy zawodowego w monitoringu wsparcia i potrzeb Uczestnika w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej, w tym: oddalenie od rynku pracy, analizę działań i weryfikację oraz modyfikację IPD.
 • SZKOLENIA ZAWODOWE umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.
 • STAŻE ( tylko dla osób niepracujących, minimum 3 miesiące), umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego.
 • POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne wsparcie pośrednika pracy w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia zgodnego z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami Uczestnika, a także możliwościami lokalnego rynku pracy.
 • DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE- indywidualne wsparcie psychologa w umacnianiu motywacji do zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej.
 • ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- indywidualne wsparcie asystenta dla Uczestnika z niepełnosprawnością. Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie ze standardem świadczenia usług.
 • REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU, OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ- wsparcie dedykowane dla Uczestników, których udział w projekcie wiąże się z koniecznością dojazdów na spotkania, szkolenia, staż i/lub pozostawiania osób zależnych pod opieką osób trzecich.

Planowane rezultaty

 • Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu projektu – 43 Uczestników;

 •  Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym: osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami – 44% Uczestników;

 • Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 59,5% Uczestników;

 • Efektywność zawodowa w odniesieniu do osób pracujących w momencie przystąpienia do
  projektu – 13% Uczestników.

 

Okres realizacji projektu:  I.2021-XII.2022

Miejsce realizacji projektu:  woj. śląskie

Wartość projektu: 1 489 230,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 416 768,50 PLN

 

Projekt pn. „KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych” realizowany jest przez Fundację Oczami Brata we współpracy z Fundacją Imago.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Adres

Punkt rekrutacyjny:

Ul. Moniuszki 22 p. 112

Bytom 41-902

E: mail: rekrutacja121@oczamibrata.pl

Telefon: 500 782 302

 

Email

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2

Częstochowa 42-208

E: mail: projektwup@oczamibrata.pl

Telefon: 604 994 565

Skip to content