AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością

Informacje o projekcie „AKTON – aktywizacji osób z niepełnosprawnością”

Projekt „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji, na rzecz min. 430 osób (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) z terenu subregionu północnego województwa śląskiego (M. Częstochowa i powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), poprzez wsparcie istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnością

Działanie realizowane będzie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt obejmie wsparciem docelową grupę 430 osób, w tym: 270 kobiet oraz 160 mężczyzn.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 430 osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu północnego województwa śląskiego poprzez realizację usług aktywnej integracji, w ramach wsparcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnością.

W projekcie zaplanowano w ramach zadania 1. Aktywny Warsztat Terapii Zajęciowej – cykl działań aktywizujących dla min. 30 osób z niepełnosprawnością, o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, tj. organizacja: szkoleń z autoprezentacji/szkoleń określającego procedury przyjęcia do pracy (pisanie CV, próbne rozmowy kwalifikacyjne, listy motywacyjne etc.), wsparcie usługami asystenckimi, usługami trenera pracy/trenera aktywności, wsparcie psychologa, bony aktywizujące (które pozwolą uczestnikom Warsztatu na zwiększenie swojej aktywności społecznej, a co za tym idzie będą sprzyjać integracji społecznej i pomogą uczestnikom w lepszym zaaklimatyzowaniu się w społeczeństwie, w którym być może w przyszłości znajdą miejsce zatrudnienia) oraz organizację kursów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością z podstaw obsługi komputera oraz biura. Ponadto w ramach zadania przewiduje się zorganizować remont pomieszczeń warsztatowych oraz dokupienie niezbędnego wyposażenie dla uczestników.

 W ramach zadania 2. Program aktywności lokalnej dla osób z niepełnosprawnością  – zaplanowano przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej dla min. 400 osób z niepełnosprawnością z subregionu północnego województwa śląskiego. Działania składać się będzie z 3 etapów: diagnoza problemów, zasobów, predyspozycji i potrzeb – ustalenie ścieżki reintegracji dla środowiska osób z niepełnosprawnością, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, integracyjnym i edukacyjnym, kulturalnym oraz usługi akt. integracji o charakterze zawodowym.

 Projekt przewiduje również:

– bony aktywizujące dla uczestników w formie biletu lub vouchera do kina, teatru, muzeum/galerii sztuki, restauracji, na mecz żużlowy, siatkówki itp.,

– pikniki integracyjne, wydarzenia kulturalne, warsztaty teatralne, warsztaty dodatkowe,

– szkolenia z zakresu poradnictwa oraz lokalnego wsparcia,

– konsultacje prawnicze,

– pomoc asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, wolontariuszy.

Projekt dostępny jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Łączna wartość projektu: 1 280 146,98 zł.

Dofinansowanie z UE: 1 088 124,93 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata, a Partnerem Fundacja Imago.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

  1. zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki),
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

Kontakt:

Kamila Krawczyk

533 527 368

biuro@oczamibrata.pl

Skip to content