Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata” – dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach konkursu PROO 1A Edycja 2022.

Zakres usługi ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Miejsce i termin składania ofert:
a Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

b)    Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 12 września 2022 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Piotr Bilski, tel. 792-47-59-22 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl

Wybór wykonawcy:

Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy P.P.U. Arwekon Sebastian Grabowski 

Skip to content