Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu X budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlano-montażowe – winda do przewozu osób z niepełnosprawnościami, według specyfikacji (załącznik PFRON/WINDA/FOB) do zapytania ofertowego.

Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji.

Dom Oczami Brata (etap X inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce i termin składania ofert:

a)    Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów).

b)    Termin składania ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 01 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Piotr Bilski, tel. 792-47-59-22 dostępny pon.-pt. w godz. 8:00-16:00 lub e-mailowo: piotr.bilski@oczamibrata.pl

Wybór wykonawcy:
Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Spółka Jawna
Skip to content